N. I. Kozlov

NPF Progress
St. Petersburg, Russia
izmscience@yandex.ru

 

N. I. Kozlov, I. N. Kozlov, S. V. Kuznetsov, V. V. Ryabov Application of Spectra Mathematical Processing Methods in Mass Spectrometer Devices

M. N. Gromov, A. I. Roykh, M. N. Stepanov, N. I. Kozlov, Yu. V. Sentyabrev, А. V. Voronov Upgrade of an Pumping Station of ELV-8 Electron Accelerator at JSC NP Podolskkabel

N. I. Kozlov, M. K. Lukashevsky, Yu. V. Sentyabrev, А. V. Voronov, S. V. Gaine, E. D. Ptizyn UKG-4P: High-Performance Penalny Installation of Tightness Testing

N. I. Kozlov, A. P. Semenov, V. V. Ryabov, G. V. Shulzhenko Domestic Modern Leak Testing Devices

 
published

CONTACTS

5 Udelny Pr.
St. Petersburg
007 812 670 7609
editor@ndtworld.com


NDT World, Russian Quarterty Journal
©2000-2016 All rights reserved